Teneinde een positieve groei van de binnenhavens te begunstigen, willen de partners van CCP21 samenwerken voor de optimalisering van binnenhavens als knooppunten in de Europese logistieke ketens en om op een duurzame manier geïntegreerd te zijn in het stedelijk weefsel. Deze globale aanpak behelst 4 doelstellingen.

  • Bevordering van de bewustmaking en aanvaarding van de binnenhavens. Binnenhavens zijn typisch stedelijke havens. Maar steden en hun bevolking beseffen niet meer dat de havens er zijn of zien er alleen maar iets negatiefs in. CCP21 wenst deze havens fysiek en mentaal opnieuw met hun stad te verbinden door de overheden en de burgers aan te moedigen om hun haven als iets positiefs te bekijken en door de havens aan te sporen hun milieuvriendelijke voordelen op de voorgrond te plaatsen en door de creatie van een lange termijn visie voor de duurzame ontwikkeling van binnenhavens, die toegevoegde waarde creëren voor de bevolking.
  • Aanmoediging van de cohabitatie middels een innovatief meervoudig gebruik van de beschikbare ruimte. Enkel een duurzame cohabitatie kan de ontplooiing van binnenhavens in de stedelijke context van de 21ste eeuw rechtvaardigen. De CCP21 partners zullen samenwerken om grensoverschrijdende normen op te stellen voor voorzieningen voor riviercruises en minimum 2 oplossingen uit te werken om passagiers en vracht te combineren middels een innoverende en multimodale ruimtelijke aanwending.

 

  • Optimalisering van de organisatie van de vrachtlogistiek. Een optimale organisatie van logistiek is efficiënt, heeft slechts een beperkte weerslag op het leefmilieu, en ondersteunt de economische prestaties door ontwikkeling te begunstigen en connectiviteit te verzekeren. De CCP21 partners zullen een business concept opstellen voor een coöperatieve organisatie van vrachtlogistiek, dit implementeren en faciliteren door de ontwikkeling van een ICT instrument.
  • Bevordering van een duurzame stadsdistributie. De stadsdistributie verhoogt de competitiviteit van de binnenhavens en tegelijkertijd vrijwaart ze de luchtkwaliteit, de veiligheid en de levens- en arbeidsomstandigheden in de stadscentra. CCP21 zal zich ook buigen over de nodige bijkomende maatregelen om de stadsdistributie vlot te laten verlopen. Er zal ook een duurzaam multimodaal centrum voor stadsdistributie gebouwd en uitgetest worden.